خرید لباس تتلو تصویب امكان بركناري بدون استيضاح وزرا

با اصلاح ماده 195 آئين‌نامه داخلي مجلس، چنانچه پاسخ‌هاي هر وزير به سوالات نمايندگان سه بار با تشخيص اكثريت مجلس قانع‌كننده نباشد، در مرحله سوم راي مجلس به قرار راي عدم اعتماد خواهد بود و رئيس‌جمهور بايد وزير جديدي را معرفي كند.

به گزارش فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز چهارشنبه مجس به ادامه بررسي طرح اصلاح موادي از آئين‌نامه داخلي مجلس پرداختند و ماده 195 آئين‌نامه را اصلاح كردند.
با اصلاحيه صورت گرفته در ماده 195 آئين‌نامه داخلي مجلس چنانچه در هر دوره مجلس پاسخ‌هاي هر وزير به سوالات نمايندگان سه بار به تشخيص اكثريت مجلس قانع‌كننده نباشد، راي سوم مجلس بر اساس اصل 135 قانون اساسي به منزله راي اعتماد خواهد بود و رئيس‌جمهور موظف است در موعد مقرر نسبت به معرفي وزير جديد اقدام نمايد.
بر اساس آئين‌نامه فعلي مجلس در صورتي كه سوال‌كننده با پاسخ‌ وزير قانع‌ نمي‌شد رئيس‌ مجلس به تقاضاي سوال كننده موضوع را به كميسيون تخصصي مربوط ارجاع مي‌كرد و اين كميسيون مكلف بود از تاريخ ارجاع سوال بدون فوت وقت، ظرف 15 روز براي روشن شدن مطلب به هر طريق كه اصلاح بداند، اعم از خواستن سوابق امر و يا اخذ پاسخ كتبي يا شفاهي از شخص وزير و هر گونه تحقيقات ديگري كه لازم بداند به موضوع رسيدگي و گزارش خود را تنظيم و به مجلس تقديم دارد. اين گزارش در دستور هفته بعد قرار مي‌گرفت و بدون بحث در مجلس قرائت مي‌شد.
نمايندگان مجلس پيش از وارد شدن به بررسي اصلاح ماده 195 آئين‌نامه داخلي مجلس به دليل اشتباه شكلي كه در تصويب ماده 82 آئين‌نامه در مورد حقوق نمايندگان بوجود آمده بود مجددا اين ماده را بررسي كردند.
ديروز در بررسي ماده 82، يوسف‌نژاد نماينده ساري پيشنهاد داده بود، كه نمايندگان با بررسي اين پيشنهاد به آن راي داده بودند و بخشي از پيشنهادات را قرائت نكرده بود و امروز با تذكر يوسف‌نژاد اين پيشنهاد قرائت و اين اشتباه برطرف شد.
بر اين اساس ماده 82 آئين‌نامه داخلي مجلس به اين شرح اصلاح شد: بودجه سالانه مجلس به پيشنهاد هيات كارپردازان پس از مشورت با كميسيون برنامه و بودجه ومحاسبات و تصويب هيات رئيسه در موعد مقرر براي دولت ارسال و در بودجه سالانه كل كشور درج خواهد شد.

همچنين مقرري و هزينه‌هاي نمايندگي، در هر سال به تصويب هيات رئيسه مي‌رسد و نمايندگان مجلس حقوق و مزاياي خود را از مجلس دريافت مي‌نمايند و قبل از تصميم مجدد در هر دوره، به صورت علي‌الحساب مطابق مصوبه دوره قبل عمل مي‌شود.

پست های مرتبط